Adile Sultan Sarayı

Okulumuz


 

Sosyal Medyada Biz

Facebook

Burs Yönetmeliği

KANKEV

KANDİLLİ KIZ LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Burs Komitesi tarafından Kandilli Kız Lisesinde okuyan ve Kandilli Kız Lisesinden mezun olan yükseköğretim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere hangi koşullarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Vakıf Senedinin 4. Maddesinin (e) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte geçen ;

Vakıf : Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı,

Yönetim Kurulu : Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu ,

Burs Komitesi : Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından

Seçilen Burs Komitesini,

Burs : Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı : Her yıl burs verilecek öğrenci sayısını,

ifade eder.

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 5- Burs bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını süresini ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.Burs bütçesine fon yaratmak için gerekli çalışmalar Burs Komitesince yapılır. Yönetim Kurulu her yıl Nisan ayı sonuna kadar Burs Komitesine yıllık burs tahsis kontenjanını bildirir. Yönetim kurulu, her öğretim yılında burs klasifikasyonu (üstün başarı, başarı, spor, gereksinim, vb.) yapabilir.

Burs Komitesi, Mayıs-Ağustos ayları içinde Vakıf tarafından verilecek burs sayısını ve şartlarını Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğüne bildirir ve ayrıca en geniş bilgilendirmeyi sağlayacak iletişim araçlarını kullanmak suretiyle duyuru yapar. Burs Komitesi , Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içinde kalmak ve yıllık toplam burs miktarını aşmamak koşuluyla burs verilecek öğrencileri belirleyerek her yıl en geç Eylül  ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna bildirir.Burs tahsis listesi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

Burs Verilebilecek Öğrenciler

Madde 6-Aşağıda gösterilen öğrenim derecelerinde okuyan Atatürk ilkelerine bağlı öğrencilere burs verilebilir.

a)Lise

b)Ön lisans

c)Lisans

d)Yüksek Lisans

e)Doktora

Burs Verilemeyecek Öğrenciler

Madde 7-

a)Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

b)Yabancı uyruklu öğrenciler,

c)Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler,

d)Vakıf üniversitelerinde okuyan, tam  burs almamış öğrenciler,

e)Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

f)Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

Burs Başvurusu

Madde 8-Burs almak isteyen öğrenciler, Burs Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslara göre her yıl Haziran-Eylül ayları arasında başvuruda bulunurlar.Başvuruda bulunan öğrenci, kendisinden istenen belgeleri süresi içinde Komiteye vermekle yükümlüdür.Öğrencilerden alınan belgeler Burs Komitesi tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Komiteye yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve bir numara verilir.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 9-Vakıf gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir.Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

Burs Verilmesi ve Süresi

Madde 10-Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar burs verilir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

Madde 11-Vakıftan burs alan öğrenciler, öğretim kurumlarından alacakları başarı durum belgelerini her yıl en geç Eylül ayı sonuna kadar Burs Komitesine vermekle yükümlüdürler.

Öğretim Kurumunun Değişmesi

Madde 12-Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam edilir.Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

Madde 13-Öğrenciye süresi içerisinde ödenemeyen burs, geriye dönük ödenir.

Bursun Kesilmesi

Madde 14-Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde öğrencilerin bursları kesilir.

-Başarısızlık

-Öğretim kurumundan ayrılma veya kayıt dondurma

-Öğretim kurumunun kapatılması

-Vazgeçme

-Disiplin cezası alma

-Kesinleşmiş mahkumiyet cezası

Bursun Tahsili

Madde 15-Bursun kesilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle öğrencinin bursu kesilir.Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı Vakıfça geri alınır.

Diğer Hükümler

Madde 16-Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Burs Komitesi yetkilidir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 17-Bu Yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun 30/5/2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.